VPEB thăm mô hình nông nghiệp tại Nhật

VPEB thăm mô hình nông nghiệp tại Nhật