Đại diện VPEB đã qua thăm mô hình dưa lưới tại Nhật Bản

Đại diện VPEB đã qua thăm mô hình dưa lưới tại Nhật Bản