Công-nhân-VPEB-GREENHOUSE-đang-chăm-sóc-vụ-dưa-lưới-thứ-4-tại-EDEN-FARM

Công-nhân-VPEB-GREENHOUSE-đang-chăm-sóc-vụ-dưa-lưới-thứ-4-tại-EDEN-FARM