VPEB thi công dự án 2000m2 nhà kính trồng dưa lưới cho Khách Hàng

VPEB thi công dự án 2000m2 nhà kính trồng dưa lưới cho Khách Hàng