Đại diện VPEB GREENHOUSE gặp gỡ HM.CLAUSE thuộc tập đoàn Limagrain- Pháp

Đại diện VPEB GREENHOUSE gặp gỡ HM.CLAUSE thuộc tập đoàn Limagrain- Pháp