Kỷ sư nông nghiệp VPEB GREENFARM đang chăm sóc dưa lưới

Kỷ sư nông nghiệp VPEB GREENFARM đang chăm sóc dưa lưới