Dưa đã tạo lưới giai đoạn cuối trước khi thu hoạch

Dưa đã tạo lưới giai đoạn cuối trước khi thu hoạch