Các chuyên gia nông nghiệp đã thăm VPEB GREENFARM

Các chuyên gia nông nghiệp đã thăm VPEB GREENFARM